HOSHIZAKI 星崎工作台雪櫃
RTC‑120SNA/ RTC‑120SDA/ FTC‑120SNA/ FTC‑120SDA

金星

產品規格表 可度身定製的項目


RTC-120SNA

 • 尺寸:1200×600×(700+100) mm
 • 溫度範圍:-6 ~ +12 °C
 • 功率:198 w
 • 有效容量:188 L

RTC-120SDA

 • 尺寸:1200×750×(700+100) mm
 • 溫度範圍:-6 ~ +12 °C
 • 功率:198 w
 • 有效容量:247 L

FTC-120SNA

 • 尺寸:1200×600×(700+100) mm
 • 溫度範圍:-25 ~ -7 °C
 • 功率:403 w
 • 有效容量:188 L

FTC-120SDA

 • 尺寸:1200×750×(700+100) mm
 • 溫度範圍:-25 ~ -7 °C
 • 功率:408 w
 • 有效容量:247 L

 

*產品不斷改良,如有更改,均以實物為準。
* 電源:單相/220V/50Hz
* 型號SNA 深度為600 mm、型號SDA 深度為750 mm
查詢