Tanita-廚房磅

1122-500: 500克/17安士 [HKS0220014]

1122-1KG: 1公斤/1000克 /220V [HKS0220020]

1122-2KG: 2.25公斤/10克 [HKS0220018]